Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

No kreisās: LU Madonas filiāles direktore Lolita Kostjukova, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmas "Izglītības vadība" maģistrante, komisijas locekle Annija Ceriņa kopā ar Janu Mednieci un Sandru Āriņu no Cesvaines PII "Brīnumzeme"
Madonas novada pedagogu metodiskā darba konference “Sadarbība izglītībā”.
LU Madonas filiāle
18.03.2018.

Veicinot izglītības iestāžu pedagogu radošo pašizteikšanos, popularizējot pedagogu profesionālo un inovatīvo darbību, tādējādi stiprinot saikni starp radošumu izglītībā un ilgtspējīgu attīstību, ar konferenci “Sadarbība izglītībā” Madonas kultūras namā 16. martā noslēdzās Madonas novada pedagogu metodisko izstrādņu skate.

Konferenci atklāja Madonas novada pašvaldības Izglītība nodaļas vadītāja Solvita Seržāne un kuplo klātesošo skaitu uzrunāja izglītības nodaļas vadītājas vietniece Sarmīte Jansone. Turpinājumā sekoja desmit komisijas iepriekš izvirzītu metodisko izstrādņu prezentācijas, kurās pedagogi dalījās labajā praksē, vienlaikus sacenšoties arī par naudas balvām. Par labākā darba autori žūrija atzina Madonas Valsts ģimnāzijas skolotāju Agnesi Liepiņu, kura prezentēja metodisko darbu “Uzdevumu krājums 10. klasēm par tēmu “Algebriskas izteiksmes un vienādojumi”.

Par tradīciju kļuvusi Latvijas Universitātes Madonas filiāles pārsteiguma balva savai izvēlētai labākajai pirmsskolas izglītības skolotāju izstrādātajai un prezentētajai metodiskajai izstrādnei. Tā šoreiz aizceļoja pie Janas Mednieces un Sandras Āriņas (Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādes “Brīnumzeme”) par metodisko darbu “Integrētajās rotaļnodarbībās sižeta lomu spēle, īstenojot lietpratības pieeju izglītības saturā”. Darba ietvaros autores piedāvāja integrēto rotaļnodarbību „Ejam uz kino”, kuras pamatā ir sižeta lomu spēle, kurā bērni iejūtas filmas apmeklētāju lomā, caurvijoties sociālajām zinībām, matemātikai, latviešu valodai, dabaszinībām, fiziskai attīstībai un veselībai, nostiprina zināšanas par atkritumu kaitīgo ietekmi uz dabu, pilnveido sadarbības prasmes, nostiprina lasītprasmi, orientēšanos telpā un laikā, skaitītprasmi un pamatkustības. Un, kā norāda darba autores, tad “svarīgi ir iemācīties pakāpeniski uzkrātās zināšanas patstāvīgi izmantot praktiskā darbībā, saistot tās ar personisko dzīvi un norisēm tuvākajā apkārtnē, tāpēc mācību procesa saturs jebkurā līmenī un formā ir sabiedriski derīgu zināšanu, prasmju un iemaņu mērķtiecīga veidošana.”

Lai popularizētu pedagogu radošo darbību un nodrošinātu kvalitatīvu un radošu mācību procesu, LU Madonas filiāle aicina absolventus un studentus vēl aktīvāk iesaistīties metodiskās pieredzes popularizēšanā! Šāda pieredze sniedz iespēju ikvienam palūkoties tālāk par sevis nosprausto horizontu.

Sveicam ikvienu dalībnieku un lai radoša turpmākā darbība!

Paldies organizētājiem par pasākumu un uzaicinājumu LU Madonas filiāles direktorei Lolitai Kostjukovai būt žūrijā.

Pasākuma foto: http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=7333