Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kvalifikāciju “Pirmsskolas izglītības skolotājs” iegūst 17 Madonas filiāles studenti
LU Madonas filiāle
15.12.2017.

“Rotaļas prieks ir pats būtiskākais bērnu attīstības virzītājs, pat bērniem, kuriem ir saskarsmes problēmas, ar atbilstošām rotaļām ir iespējams tās mazināt un prasmes pilnveidot,” tā kvalifikācijas darba aizstāvēšanā Madonas filiālē, prezentējot savu pētījumu “Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes sekmēšanas iespējas izmantojot rotaļas” akcentēja Inga Pumpure (darba vad. Mg. pead. IIze Vilka).

2. decembris LU Madonas filiālē bija īpaša diena, jo pirmo reizi savus izstrādātos kvalifikācijas darbus aizstāvēja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” septiņpadsmit 3. kursa studentes.

Studentu darbus vērtēja ne vien Latvijas Universitātes docētāji (komisijas priekšsēdētāja Dr. pead. Antra Randoha), bet arī nozares profesionāļi, tostarp Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” vadītāja Gita Lancmane, kurai Madonas filiāles direktore L. Kostjukova saka īpašu paldies par nesavtīgu darbu brīvdienā un ieteikumiem profesionālās darbības pilnveidei studentiem.

Izvērtējot visus kvalifikācijas darbus un ņemot vērā arī darbu vadītāju un recenzentu viedokli, komisija ar “izcili” novērtēja studentes Laumas Kubas izstrādāto un prezentēto pētījumu “Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās motivācijas sekmēšana pedagoģiskajā procesā pirmsskolā” (vad. prof. Beatrise Garjāne). Pētījumā Lauma izzināja un analizēja 6-7 gadīgu bērnu mācīšanās motivācijas sekmēšanas iespējas pedagoģiskajā procesā pirmsskolā un sniedza priekšlikumus bērnu mācīšanās motivācijai, piemēram, veidot pozitīvu mācību vidi, kas raisa bērnā patīkamas emocijas, veidot rotaļnodarbības, kas veicina prieku par mācībām, kā arī, ja mācot uzsvaru liek uz praktiska rakstura rotaļnodarbībām, bērni kļūst neatlaidīgāki mērķa sasniegšanā.

Vērtējumu “teicami” saņēma Inese Bērziņa par pētījumu “Viena – divus gadus vecu bērnu saskarsmes prasmju sekmēšana rotaļnodarbībās pirmsskolā” (vad. docente Daiga Kalēja-Gasparoviča), kurā autore pierādīja – konkrētajā izlasē pēc rotaļnodarbībām uzlabojas bērnu saskarsmes prasmes, ja skolotāja veido pozitīvu emocionālo un pedagoģisko vidi grupā, izstrādā ieinteresējošas rotaļnodarbības, pievēršot uzmanību katra bērna individuālajām vajadzībām un spējām, kā arī ir aktīva un piedalās visās bērnu nodarbēs un saskarsmē ar bērniem runā izteiksmīgi, skaidri un emocionāli.

Inese Rudzone pētījumā “Bērna agresīva uzvedība un tās novēršanas iespējas vidējā pirmsskolas vecumā” (vad. prof. Tija Zīriņa) secina, ka liela nozīme bērnu agresīvās uzvedības mazināšanai ir vecāku rīcībai. Bērni ar agresīvo uzvedību cenšas panākt sev vēlamo rezultātu, tāpēc, ja vecāki velta nedalītu uzmanību savam bērnam, bērnam nav nepieciešams izrādīt agresiju. Bērnu agresija samazinās, ja viņiem ir konkrēts piemērs, kam līdzināties, ir izskaidrotas un mācītas uzvedības normas.

Vērtējumu “teicami” saņēma arī Inguna Lazdiņa par pētījumu “Bērnu vardarbība un tās novēršanas iespējas pirmsskolā” (vad. prof. Tija Zīriņa). Autore secina, ka bērnu vardarbīgas uzvedības cēloņi meklējami bērnu ģimenēs, ja vecāki neievēro bērnu vecumposmu īpatnības, nerada pozitīvu piemēru saskarsmē ar citiem ģimenes locekļiem, pielieto fizisko spēku, lai atrisinātu konfliktsituācijas, nepavada brīvo laiku kopā ar bērniem un neinteresējas par literatūru, kas saistīta ar bērnu audzināšanu. Autore arī secina, ka bērnu vardarbības izpausmju novēršanā svarīga loma ir sižetisko lomu rotaļu spēlēšanā bērniem, kuru laikā izmainās bērna uzvedība, kā arī svarīgi ir elpošanas vingrinājumi, kuriem ir liela loma dusmu uzplūdu slāpēšanā un pārvarēšanā. Pastaigas, fiziskas aktivitātes svaigā gaisā bērniem ir nepieciešamas gan normālai fiziskai attīstībai, gan arī tas izraisa pozitīvas emocijas bērnā, bērni izlādē savas dusmas, negatīvās emocijas caur fiziskām aktivitātēm.

Augstu vērtējumu un vilinošus darba piedāvājumus saņēma Ieva Vilnīte, prezentējot pētījumu “5-6 gadīgu bērnu dziedātprasmju apguve muzikālās rotaļās”.  Balstoties uz plašu teorētisko un empīrisko pētījumu (Ievas līdzšinējā pedagoģiskā pieredze bērnu muzikalitātes attīstībā ir Ērgļu bērnu vokālā ansambļa “Ķipari” vadīšana), autore secina, ka svarīgs muzikalitātes veidošanās posms ir pirmsskola, pedagogam ir lielas iespējas bērna muzikalitātes veicināšanā, pedagoģiskajai darbībai bērnos nepieciešams izraisīt prieku un pozitīvas emocijas, kā arī - vecāku un pedagogu muzicēšana kopā ar bērnu sekmē bērna pozitīvu attieksmi pret mūziku. Jāpiebilst, ka Ieva ir arī brāļu Jurjānu muzeja direktore, vokālo ansambļu vadītāja un  koncertmeistare, kas ik sestdienu mēroja ceļu no Ērgļiem uz lekcijām Madonā, apliecinot, ka ir iespējams veiksmīgi apvienot darbu un studijas.

Pēc kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas ar gandarījumu un patīkamā gaisotnē tika baudīts svētku kliņģeris un iezīmētas nākamās izglītības virsotnes.

Filiāles direktore sirsnīgi sveic Madonas filiāles studentus ar iegūto kvalifikāciju un novēl veiksmīgu studiju laikā iegūto zināšanu pielietojumu turpmākās darba gaitās. Un atgādina – ikviens ir laipni aicināts uz izlaidumu 2018. gada 17. februārī Jāņa Norviļa Madonas Bērnu mūzikas skolas Laimas zālē, lai suminātu pirmos Latvijas Universitātes absolventus Madonas filiālē!