Madonas filiāles pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītība studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” 1. un 2. kursa studentes studiju kursā “Bērnu izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika” ne vien apgūst un analizē teorētiskās atziņas par bērnu veselību un fizisko attīstību, bet arī praktiski apgūst prasmes veicināt pirmsskolas vecuma bērnu fizisko, intelektuālo un emocionālo attīstību.

Ar lielu prieku un radošumu lekcijas praktiskā daļa noritēja Madonas pilsētas vidusskolas sporta zālē, kur docentes Dr. paed. Ingas Stangaines vadībā studentes apguva bērnu attīstībai atbilstošus vispārattīstošus vingrinājumus, to mācīšanas metodiku, pamatkustību apguves secību un kustību mācīšanas posmus. Vēl lekcijas laikā tika apskatīti kustību rotaļu vadīšanas metodika un sadarbības prasmju sekmēšana, arī ritmiskie vingrojumi, ko veiksmīgi var izmantot bērnu fantāzijas un pašizpausmes veicināšanai, mācību motivācijas sekmēšanai, radošumu sekmējoša ir arī pasaku un dzejolīšu izmantošana pamatkustību apguvē. Lekcijā studentes ieguva arī zināšanas integrētu sporta nodarbību modelēšanā.

Vēl ilgi pēc nodarbības studentes pauda prieku un gandarījumu par praktisko lekciju un par to izteica pateicību docētājai Ingai Stangainei.

Lai zināšanas un iedvesma bērnu kustību prieka sekmēšanā!

Dalīties