4. decembrī Latvijas Universitātes (LU) Alūksnes filiālē lietišķā gaisotnē notika kvalifikācijas un bakalaura darbu aizstāvēšana studiju programmas "Komercdarbības organizācija" ar specializāciju "Mārketinga un tirdzniecības speciālists" studentiem.

 

Komisiju vadīja LU sadarbības partneris, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, vadībzinātņu maģistrs Sergejs Maksimovs, komisijas sastāvā bija LU lektors, Mg. oec. Jānis Bisenieks un darba devēji – Alūksnes filiāles absolventes, vadībzinātņu maģistres Ginta Aizpuriete un Sarmīte Deksne.
Bakalaura studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" komisiju vadīja Mg. paed. Ārija Ansberga, komisijas sastāvā  bija Mg. paed. Inese Plociņa, Mg. sc. soc., Mg. philol. Mārīte Poiša, Mg. paed. Inguna Vārtiņa un  Mg. paed. Sandra Miezīte.Iepriecina, ka lielākā daļa darbu tematu abās studiju grupās tika izvēlēti atbilstoši novadu pašvaldību interesēm. Visi studenti sekmīgi aizstāvēja darbus.
Komisiju locekļi atzinīgi novērtēja darbu kvalitāti un prasmes to prezentēt.

Dalīties