Piektdien, 17. maijā, LU Jēkabpils filiāles studiju programmas “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” divpadsmit 4. kursa studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenu dažādu mācību priekšmetu metodikās: latviešu valoda, matemātika, dabas zinības, sociālās zinības, mājturība, vizuālā māksla.

Eksāmena mērķis – vērtēt topošā skolotāja profesionālās kompetences - plānot, organizēt, vadīt, analizēt integrēto mācību nodarbību 35 minūšu garumā, pamatojoties uz veseluma un integrēto pieeju.

 

Pārbaudījuma laikā studenti demonstrēja zināšanas un sapratni par pedagoģisko procesu, kas orientēts uz skolēna darbību; prasmes izveidot integrētu mācību nodarbības saturu un nodarbības vadības aprakstu, kā arī, pamatojoties uz reālo situāciju, demonstrēja savu profesionālo kompetenci - īstenot integrēto mācību nodarbību atbilstoši izzināmajam jautājumam, plānotajam mērķim un uzdevumiem.

Lai varētu noritēt šis eksāmens, uz filiāli tika aicināti Krustpils pamatskolas 3. klases skolēni, kuri piedalījās noteiktās mācību stundās eksāmenu kārtojošajiem studentiem.

Novadot nodarbību, katrs students pēc noteiktiem kritērijiem to analizēja, kā arī saņēma cita studenta vērtējumu, rezultātā labāk saprotot savas pedagoģiskās darbības veiksmes un neveiksmes. Pedagoģiskās darbības analīzes prasmes, spējas pamatot mērķa, procesa un rezultātu sakarības vērtēja un ieteikumus turpmākajam darba procesam sniedza komisijas pārstāvji - docētāji: asoc. prof. Dr. paed. Irina Direktorenko, doc. Dr. paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, Mag. paed. Aija Kalve, prof. Dr. paed. Anita Petere, Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukēviča.

Īpaši jāuzteic studente Sabīne, kuras zināšanas un prasmes komisija novērtēja ar izcili.

Pateicamies par sadarbību visiem skolēniem, skolas direktorei Vijai Stiebriņai un sākumskolas skolotājai Dainai Lapiņai! Pateicamies studentiem par sagādātajiem ziediem un cienastu - vēl vienas sasniegtas virsotnes svinēšanai!

4. kursa studente Maija Zeilāne īpašu paldies saka Kokneses pamatskolas Attīstības centra kolektīvam par idejām un atbalstu kvalifikācijas prakses izstrādāšanas periodā.

 

Dalīties