25. maijā LU Madonas filiālē norisinājās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” kvalifikācijas prakses aizstāvēšana.

Kvalifikācijas prakses, kas norisinājās 8 nedēļas, mērķis ir topošā pirmsskolas izglītības skolotāja personības īpašību (tolerances, empātijas, pašapziņas) un pedagoģisko kompetenču (vērošana, analīze, plānošana, organizēšana u.c.) attīstības veicināšana bērncentrētā pedagoģiskā procesā. Prakses laikā attīstāmās kompetences: prasme veikt bērna personības jomu attīstības izpēti, prasme analizēt iegūtos rezultātus un izvirzīt uzdevumus, prasme plānot un īstenot izglītības satura apguvi pedagoģiskajā procesā, prasme analizēt pedagoga un bērna mijiedarbību pedagoģiskajās situācijās un prasme veikt pašanalīzi.

 

 

Prakses laikā studentiem bija jāveic septiņi galvenie uzdevumi, piemēram: izzināt un analizēt pirmsskolas vecuma bērnu fizisko, sociālo, psihisko attīstību un analizēt, apstrādāt  izpētes iegūtos rezultātus; izstrādāt pedagoģiskā procesa plānu, satura izklāstu un vadīt rotaļnodarbības; analizēt sadarbību ar bērniem, savu un bērnu mijiedarbību pedagoģiskajā procesā; veikt savas pedagoģiskās darbības  pašanalīzi.
Dienas noslēgumā docētāji, komisijas locekļi, izteica gandarījumu par studentu paveikto prakses laikā, norādīja uz pilnveidojamajiem procesiem un novēlēja veiksmīgu kvalifikācijas darba aizstāvēšanu nākamajā rudenī.
Pateicībā par ieguldīto darbu, sniegtajiem vērtīgajiem padomiem, studenti komisijas locekļiem bija sarūpējuši Madonas puses smaržojošās kreimenes un cienastu – pašsarūpētu kūku, par ko docētāji izteica īpašu atzinību.

 

Dalīties