LU noslēdz sadarbības līgumu ar Alūksnes un Apes novadu pašvaldībām.

15. februārī Latvijas Universitātes (LU) rektors profesors Indriķis Muižnieks, prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete, rektora vietnieks studentu un sociālajos jautājumos Jānis Stonis, LU Reģionālā centra direktore Inese Freiberga un LU Alūksnes filiāles direktore Anita Pētersone tikās ar Alūksnes, Apes, Baltinavas, Balvu, Gulbenes, Rugāju un Viļakas novadu pašvaldību vadītājiem - Arturu Dukuli, Jāni Libertu, Sarmīti Tabori, Aigaru Pušpuru, Andri Vējiņu, Sandru Kapteini un Sergeju Maksimovu, lai noslēgtu sadarbības līgumus novadu iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības īstenošanai un novadu ekonomikas attīstības veicināšanai. Sadarbības ietvaros paredzēts filiālēs studējošo nodrošināšana ar prakses iespējām pašvaldību iestādēs un uzņēmumos, sadarbība bibliotēku izmantošanā un bibliotēku fondu paplašināšanā, kopīga projektu izstrāde, konferenču un semināru organizēšana, mūžizglītības kursu īstenošana, kā arī studējošo kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematu virzienu izstrāde saskaņā ar novadu attīstības programmām.

Tiekoties ar novada pašvaldību vadītājiem, LU rektors profesors I. Muižnieks uzsvēra, ka gan LU filiāles, gan sadarbība ar reģionu pašvaldībām Latvijas Universitāti vārda tiešā nozīmē padara par Latvijas Universitāti. Sniegt atbalstu novadu attīstībai, piedāvājot darba tirgum atbilstošas studiju programmas, tālākizglītības iespējas, sadarbojoties jaunu produktu un piedāvājumu izveidē, ir Latvijas Universitātes kā nacionālās universitātes viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem.

Sadarbības līgumu noslēgšana notika lietišķā un draudzīgā gaisotnē. Tikšanās gaitā tika pārrunāti katra novada galvenie attīstības virzieni un rasti kopsaucēji sadarbībai. Pašvaldību vadītāji norādīja, ka Alūksnes filiālē nepieciešama sociālā darba studiju programma, jo pieprasījums aug, palielinoties sociālo darbinieku darba apjomam un sociālās aprūpes iestāžu skaitam reģionos. Saistībā ar skolu reformu tuvākajā nākotnē reģionos varētu būt nepieciešamība pēc skolotāju pārkvalifikācijas. Kā arī novados aktuāla ir uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana, kas palīdzētu risināt iedzīvotāju nodarbinātības problēmas.

Savukārt Latvijas Universitātei jauns izaicinājums ir tuvināt studiju pieejamību reģionu iedzīvotājiem un atrast nepieciešamo līdzsvaru starp pieejamību un kvalitāti. 

Dalīties